Ev text på Knyttegruppens äventyr kan ses under arkiv-skogsgrupper.
Lösenord krävs.

  Skogsknytte
 
Vad är Skogsknytte?
·        Barnen är 3-4 år (på Fröken Flora)
·        Pedagogiska ramar som skapar trygghet och möjligheter i naturen.
·       Gruppen leds av pedagoger som är utbildade av Friluftsfrämjandet.
·        Metodiken bygger på upplevelser med hela kroppen och alla sinnen.
·        Barnen får ett diplom på hösten och en pryl på våren från friluftsfrämjandet.
 
Varför Skogsknytte?
·        Känna samhörighet och gemenskap i gruppen. Att ha roligt tillsammans i naturen.
·        Utforska naturen efter egen förmåga
·        Använda skogen som trygg lekmiljö
·        Fortsatt träning av fin- och grovmotorik
·        Språklekar och matematik i naturen
·        Samtala, fundera, och fantisera. Dramatisera, sjunga, leka och skapa
·        Barnen ska iaktta förändringar; undersöka, experimentera, ställa hypoteser, pröva, se efter, mäta och uppleva med alla sinnen genom att använda sig av teknik/naturkunskap
Mål:
·        Bli trygg i skogen
·        Vidga sina begrepp genom upplevelser
·        Känna upptäckarglädje
·        Känna samhörighet och gemenskap i gruppen
·        Bli vän med naturen, ta hänsyn till allt levande. Lära sig vara aktsam.
·        Barnet ska våga utforska och prova det okända och spännande
·        Barnen ska utvärdera och reflektera tiden i skogen tillsammans med pedagog. Det sker 1 g/v utöver det ordinarie skogstillfället.
·        Börja introducera förståelse för allemansrätten.

Våren 2021 startar alla skogsgupper under v 11.
1 gång i veckan går Knyttegruppen iväg vindskyddet eller till knytteträdet, där de leker, sjunger och äter medhavd matsäck. 
Återkoppling om vad som gjordes sker dagen efter.