Välkommen till 5 -års.

               5 årsgruppen
 
Barnen har likt fjärilar genomgått förändringar. Från larv till fjäril. De har under förskoletiden gjort sig redo för att flyga ut i världen. Gör sig redo att ta sig vidare. De har utvecklats och blivit kompetenta individer som är redo att se världen.
Vad är 5 årsgrupp?
·        Barnen är 5-6 år. De barnen som ska börja förskoleklass.
·        Gruppen leds av pedagoger från förskolan.
·        5-årsträffarna sker minst tre tillfällen under höstterminen. Ett tillfälle varje vecka under vårterminen.
·        Pedagogiska ramar som skapar trygghet.
·        Vårterminen: Klassindelning och skolbesök.
·        Se möjligheter i det skolförberedande.
·        Utmana barnens förmåga inom matematik, naturkunskap, teknik, språk, fin- och grovmotorik
·        Metodiken bygger på upplevelser med hela kroppen och alla sinnen.
·        Barnen får en samlad dokumentation av 5-årsgruppen.
 
Varför 5 årsgrupp?
·        Vi utgår från Lpfö- 18 och en återkommande grovplanering. Bara vår fantasi sätter gränserna.
·        Skapa samtal kring förväntningar och barnens egna tankar om att börja förskoleklass.
·        Känna samhörighet och gemenskap i gruppen. Skapa en förståelse för demokratins grunder. Ge förståelse för allas lika värde. Att ha roligt tillsammans. Gruppdynamik ger oss verktyg.
·        Stärka barnens självbild och stödja utvecklingen av deras identitet och sin tro på sig själv.
·        Ett genomgående tema med miljömedvetenhet. Vad kan vi göra för att förbättra miljön? Synliggöra allemansrätten och leka fram miljömedvetenheten.
·        Att få uppleva naturen i närmiljö och vistas där, men även längre utflykter som ökar barnens sociala förmåga, trafikträning och andra utvecklande utmaningar.
·        Lära sig vara aktsam och ta hänsyn till allt levande.
·        Fortsatt motorisk träning. Fin- och grov motorik.
·        Utforska ämnen efter egen förmåga och intressen.
·        Iaktta förändringar; undersöka, experimentera, ställa hypoteser, pröva, se efter, mäta och uppleva med alla sinnen
·        Utmana barnens litteracitet genom att rimma, ljuda och lekskriva. Matematik i vardagen. Leka fram teknik, begreppsuppfattning, naturvetenskap, läran om människokroppen, fysik och kemi. 
·        Använda oss av Ipad, internet och annan teknik som dvd där barnen bland annat får träna på att själva dokumentera i bild och skrift.
·        Värdera och omvärdera; samtala, fundera, fantisera. Dramatisera sjunga, leka
·        Barnen ska utvärdera och reflektera tiden tillsammans med pedagog.
Hur?
·        Handlingsplan för överlämnade till förskoleklass utarbetas tillsammans med skola och fritidshem. Den utvärderas och revideras årligen för att se hur vi kan förbättras i framtiden.
·        Planera tillsammans med barnen.
·        Trygga pedagogiska ramar. Upprepa och utvärdera tillsammans med barnen.
·        Se utflyktsmöjligheterna, Passagen, konsthallen, teater, biblioteket, Naturcentrum, Gamla Linköping, fenomenmagasinet, trädgårdsföreningen, flygvapenmuseet mm
·        Var lyhörda på barnens behov och föräldrars önskningar.

Under hösten sker träffarna sporadiskt men under våren träffas gruppen regelbundet
1/ v.

Under våren träffas 5- årsgrupper regelbundet, i förberedande syfte.